Rozwód z perspektywy prawa

Dochodzenie odszkodowań - Adwokat odszkodowania - Odszkodowania komunikacyjne - Adwokat od dochodzenia odszkodowań
Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
Maj 9, 2016
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Prawo gospodarcze
Wrzesień 23, 2019
Adwokat Toruń- Prawnik Toruń - Adwokat rozwodowy - Rozwody Separacje

Adwokat Toruń- Prawnik Toruń - Adwokat rozwodowy - Rozwody Separacje

Rozwód jest w życiu niektórych z nas, jednym z tych momentów na który najczęściej nie jesteśmy gotowi i właściwie przygotowani. Ponadto pewne uciążliwości powoduje nieznajomość przepisów prawnych i procedur ściśle związanych z postępowaniem rozwodowym. W tym trudnym czasie dobrze jest zainwestować w kompetentnych prawników, którzy pomogą nam przejść przez każdy etap procedury rozwodowej. Dzielimy się nie tylko dobrą radą. Specjalizujemy się w indywidualnym podejściu do każdego zlecenia. Zanim ostatecznie zadecydują Państwo o zakończeniu związku małżeńskiego, zwróćcie wcześniej swoją uwagę na kilka istotnych kwestii.

Zasady stosowane do spraw rozwodowych, tak samo jak normy dotyczące małżeństwa znajdują się w przepisach prawa cywilnego, a w szczególności w dziale prawa rodzinnego, które systematyzuje stosunki majątkowe i niemajątkowe panujące w rodzinie. Przepisy prawa określają rodzinę jako podstawową komórką społeczną. Na początku taką rodzinę w głównej mierze tworzy małżeństwo, które jest związkiem między jednym mężczyzną i jedną kobietą, legalnie zatwierdzonym poprzez złożenie właściwego oświadczenia woli przed urzędnikiem stanu cywilnego, bądź też osobą duchowną. Te, pozbawione uczuć definicje nie pozostają bez znaczenia w świetle procesu rozwodowego. Rozwód bowiem dotyczy jedynie związków małżeńskich.

W naszym kraju możemy wymienić dwa sposoby uzyskania rozwodu – przez mediację i sądową. Mediacja jest z definicji prowadzonym przy udziale niezależnego mediatora sposobem rozwiązywania konfliktów, który pozwala na osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego obie strony. Ta szybka i łatwiejsza metoda jest także uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego i przeprowadza się ją na zgodny wniosek stron lub na podstawie decyzji sądu, za ich uprzednią zgodą. Mediacja jest najczęściej stosowana jako polubowny sposób rozstrzygania zawiłych kwestii w zakresie zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sprawowania władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dziećmi oraz problematycznych spraw majątkowych. Proces ten jest mniej sformalizowany niż proces sądowy, choć nie jest jeszcze aż tak popularny.

Drugim sposobem osiągnięcia rozwodu jest proces sądowy. Przewód sądową rozpoczyna wniesie do sądu pozwu rozwodowego. Dokument ten ma właściwość procesową, a jego istotnym elementem w każdej rozprawie sądowej jest adekwatnie dobrana argumentacja. Pozew rozwodowy złożony jest z części informującej o danych osobowych powoda i pozwanego, a także z petitum, czyli sekcji określającej składane przed sąd wnioski i ich uzasadnienia. W pozwie rozwodowym jednym z takich wniosków jest wola rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Dodatkowo wnosi się w nim o uregulowanie możliwości korzystania z mieszkania, o powierzenie władzy rodzicielskiej, o rozłożenie alimentów, a także o uregulowanie kontaktów. Odpowiednio napisany pozew powinniśmy skierować do Sądu Okręgowego, który w sprawach rozwodowych pozostaje właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków.

Do konstytutywnego orzeczenia przez sąd rozwodu, konieczne jest udowodnienie wystąpienia przesłanki prawnej, jaką jest zupełność i trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego. Doktryna prawnicza za rozkład ten uznaje całkowite rozerwanie wszelkich więzi małżeńskich – duchowych, fizycznych i gospodarczych, między współmałżonkami. Jako zupełność rozkładu pożycia określa się sytuacje, w której małżonkowie, mimo wszelkich starań, nie zdołają nawiązać między sobą żadnych więzi. Badanie trwałości rozkładu sąd ocenia przez pryzmat upływu czasu, jaki minął od momentu, w którym pojawiły się problemy małżeńskie. Bierze także pod uwagę stałość decyzji małżonków w kwestii rozwodu.

Zbadane przesłanki są podstawą do orzekania. Sąd może orzec o rozwodzie, choć ma też możliwość nie przyznania rozwodu, gdy badając okoliczności sprawy nie dostrzegł przesłanek prawnych rozwodu. W postanowieniu , sąd orzeka w trzech możliwościach: o rozwodzie bez winy małżonków, z winy jednego małżonka, lub z winy obojga małżonków. Sąd jest także uprawniony do ustalenia władzy rodzicielskiej, wysokości kosztów utrzymania dziecka i sposobu używania wspólnego dotąd mieszkania.

Skutki prawne orzeczenie rozwodu pojawiają się na płaszczyźnie osobistej i majątkowej. Rozwiedzieni już małżonkowie ponownie stają się osobami stanu wolnego. Dawniej istniejąca między nimi wspólność majątkowa ustaje, a na jej miejscu powstaje rozdzielność majątkowa. Rozwód daje im także prawo do żądania między sobą odpowiednich alimentów.

Przed podjęciem decyzji o zakończeniu związku małżeńskiego, problemy się nawarstwiają. Małżonkowie, pragnący zakończyć swój związek, często nie umieją dojść do porozumienia w istotnych kwestiach. To co ich kiedyś łączyło, staje się przedmiotem sporów i powoli odchodzi w zapomnienia. W procesie rozwodowym oprócz znalezienia skutecznych rozwiązań prawnych, najważniejsza jest umiejętność komunikacji i darzenia szacunkiem drugiej strony sporu. Priorytetem naszej kancelarii jest nie tylko skuteczne działanie, lecz przede wszystkim zapobieganie okolicznościom, których pojawienie się może być brzemienne w negatywne dla nas skutki. Rozwód to ciężki okres. Trudy z nim związane obciążają nie tylko dla małżonków. Z negatywnymi aspektami muszą także uporać się małe dzieci, które nie do końca rozumieją daną sytuację. Dlatego istotne jest szybkie i pomyślne rozstrzygnięcie postępowania rozwodowego, aby móc w krótkim czasie odnaleźć się w nowej rzeczywistości i ujrzeć nadzieję na lepszą przyszłość.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok