Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Prawo gospodarcze
Wrzesień 23, 2019

Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wchodzą w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty przygotowywane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, głównym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią poświadczenie dokonania czynności prawnej i dlatego obejmują rozległy zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami z działu darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do opracowania takiego aktu potrzebne jest wypełnienie paru kryteriów. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą zostać porównane z oryginałami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zazwyczaj odbiera strona przeciwna, a sam dokument może przynieść skutki prawne. Strona, która składa oświadczenie, może to zrobić w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument oraz spisuje protokół z pełnego działania. Jeżeli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny ma właściwą formę oraz nie może zostać zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Zazwyczaj notariusz spisuje protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z toku czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest również niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, kiedy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – zazwyczaj, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery albo dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także warunki wydania depozytu. Jedynie osoba wspomniana w protokole może odzyskać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z tego powodu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wydaje odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi zawierać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na prośbę stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą konkretne działania. Zazwyczaj pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu potrzebnych zmian, aby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Sporządzony projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok