Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Prawo gospodarcze
Wrzesień 23, 2019

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wliczają się w skład ustalonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek oraz obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, zasadniczym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie dokonania czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie rozległy zakres działań. Najczęściej dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami ze sfery sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego aktu niezbędne jest wypełnienie kilku warunków. Między innymi w czasie tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które potrzebują poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą zostać porównane z autentykami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle otrzymuje strona przeciwna, a dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może to zrobić w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument oraz przygotowuje protokół z pełnego procesu. Jeżeli storna przeciwna chce odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny musi mieć właściwą formę oraz nie może zostać zastąpiony przez sprawozdanie lub notkę urzędową. Zazwyczaj notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także niezbędne, gdy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w momencie, gdy osoby podpisane na wekslu nie regulują swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – zwykle, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe lub dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną poświadcza protokół, gdzie zapisane są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także warunki wydania depozytu. Jedynie osoba wspomniana w protokole może odebrać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny pozwala stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą konkretne działania. Zazwyczaj pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Skończony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok