Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

posiadanie narkotyków toruń bydgoszcz adwokat
Posiadanie narkotyków
Listopad 29, 2015
Adwokat Toruń- Prawnik Toruń - Adwokat rozwodowy - Rozwody Separacje
Rozwód z perspektywy prawa
Kwiecień 10, 2017
Dochodzenie odszkodowań - Adwokat odszkodowania - Odszkodowania komunikacyjne - Adwokat od dochodzenia odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań - Adwokat odszkodowania - Odszkodowania komunikacyjne - Adwokat od dochodzenia odszkodowań

Istotą odszkodowania jest rekompensata szkód, jakie powstały w wyniku zdarzenia spowodowanego przez danego sprawcę. Jeżeli chodzi o odszkodowanie za wypadek drogowy, jest ono nie tylko najczęściej wypłacaną formą świadczenia, ale także najłatwiejszą w dochodzeniu. Mimo, że unikamy niebezpieczeństw na drogach, one i tak się zdarzają, co w efekcie przynosi nam ogromne straty materialne, a także niematerialne. Wówczas poszukujemy środków na pokrycie tych szkód i zgłaszamy się do ubezpieczyciela, który dokładnie bada okoliczności wypadku i przedstawia propozycje wysokości odszkodowania. W praktyce sumy te są zaniżane, gdyż towarzystwa ubezpieczeniowe liczą na zysk. Powstaje problem niepełnej kompensacji szkód, za które my musimy płacić z własnej kieszeni.

Jeśli spotkaliście się Państwo z taką sytuacją i nie wiecie jak poradzić sobie z tym problemem, zapraszamy do naszej Kancelarii. Nasi prawnicy pomogą Państwu w otrzymaniu kompletnej pomocy w zakresie dochodzenia sprawiedliwych odszkodowań. Działamy szybko i skutecznie, a nasi doświadczeni pracownicy w krótkim czasie uzyskają dla Państwa niezbędne świadczenia.

Poniżej umieściliśmy krótki poradnik o odszkodowaniach, który pomoże Państwu zrozumieć istotę tej instytucji prawnej i mechanizm procedur związanych z dochodzeniem swoich roszczeń.

Najprościej rzecz ujmując odszkodowaniem jest świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. O ile oczywiste jest pojęcie osoby poszkodowanej i sprawcy, tak wiele problemów interpretacyjnych pojawia się na tle pojęcia szkody i odpowiedzialności odszkodowawczej.

Szkoda, według doktryny prawniczej, odnosi się do wszelkiego uszczerbku w dobrach lub interesach prawnie chronionych, którego poszkodowany doznał wbrew swojej woli. Szkoda może występować w trzech postaciach – szkody na dobrach osobistych, szkody na mieniu i szkody na osobie. Szkoda na dobrach osobistych jest ściśle związana z sferą psychiczną poszkodowanego i objawia się poczuciem krzywdy, powstaniem stanów lękowych, fobii i depresji. Z kolei szkoda na mieniu, jest szkodą majątkową i polega na uszczupleniu, utracie lub zniszczeniu jakiejś części majątku. Dla przykładu, w wypadku drogowym, poszkodowany może stracić samochód, w związku z czym sprawca wypadku musi pokryć koszty naprawy lub zakupu nowego pojazdu. Szkoda na osobie jest związana z zdrowiem poszkodowanego. Najczęściej spotykane szkody na osobie to obrażenia wewnętrzne i zewnętrzne, zeszpecenie ciała, kalectwo i trwały uszczerbek na zdrowiu.

Odpowiedzialność odszkodowawcza ponoszona jest przez jeden podmiot za szkodę doznaną przez drugi podmiot. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Jednak jakie przesłanki powinny być spełnione, aby uznać odpowiedzialność danej osoby? W przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej są to: bezprawność czynu, adekwatny związek przyczynowy i wina sprawcy.

Bezprawność czynu to okoliczność polegająca na złamaniu powszechnie obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego. Sprawca może zaniechać dokonania czynności zgodnej z prawem, lub może dokonać czynność niezgodną z prawem, która przyczyniła się do powstania szkody za którą poniesie odpowiedzialność.

Związek przyczynowo – skutkowy odnosi się do związku pomiędzy zachowaniem sprawcy, a wystąpieniem danej szkody. Istnienie takiego związku ocenia się zawsze na podstawie reguł obiektywizmu i życiowej praktyki.

Sprawca wypadku samochodowego ponosi winę umyślną gdy jest świadom szkodliwych skutków swojego celowego działania i nieumyślną, gdy sprawca mimo swojej powinności nie przewiduje możliwości wystąpienia negatywnych skutków lub też zakłada taką ewentualność, lecz domniema, że zdoła ich uniknąć. Sprawca wypadku ponosi odpowiedzialność za obie formy winy.

Zaistnienie wszystkich przesłanek równocześnie jest podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej. Osoba która ponosi odpowiedzialność za powstanie danej szkody w wyniku wypadku samochodowego wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie, które może pokrywać szkodę rzeczywistą, a także utracone przez poszkodowanego korzyści, czyli majątek, który poszkodowany by uzyskał, gdyby nie fakt powstania szkody.

Wiedzą już Państwo czym jest odszkodowanie, jednak nie poznali Państwo jeszcze podstawowych kwestii związanych z wypadkiem drogowym i procedura dochodzenia odszkodowania.

W przepisach o ruchu drogowym, wypadek komunikacyjny uznawany jest za zdarzenie w ruchu lądowym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd (z napędem silnikowym lub bez takiego napędu) oraz którego skutkiem są szkody w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Uczestnikami wypadku drogowego mogą być nie tylko kierowcy pojazdów, czy ich pasażerowie, ale także motocykliści, rowerzyści i piesi korzystający w danej chwili z komunikacji drogowej.

Osoba lub osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym mogą uzyskać odszkodowanie na dwa sposoby. Jednym z nich jest wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku, a drugim jest zgłoszenie roszczeń do sądu cywilnego wobec sprawcy wypadku.

Po zgłoszeniu wypadku do ubezpieczyciela, naszym obowiązkiem jest zgromadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej i policyjnej, która będzie służyła za dowód w sprawie. Towarzystwo ubezpieczeniowe rozpoczyna proces likwidacji szkód od wysłania likwidatora, czyli osoby odpowiedzialnej za dokładne zbadanie okoliczności wypadku i oszacowanie wymiary szkód na mieniu i na osobie. Likwidator dostarcza swój raport ubezpieczycielowi, który po uznaniu odpowiedzialności do wypłaty odszkodowania, przedstawia nam ofertę odszkodowania. Możemy ofertę przyjąć lub z niej zrezygnować i odwołać się do ubezpieczyciela o przedstawienie wyższej sumy. Wypłata odszkodowania zajmuje do 30 dni roboczych.

Jako osoby poszkodowane mamy także możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, zawartych w Kodeksie Cywilnym. Wnosimy odpowiednio sporządzony pozew do sądu, określając swoje żądania, sprawcę i propozycję odszkodowania. Sąd rozpoznaje sprawę, przesłuchuje świadków i bada przedstawione przez nas dowody, po czym wydaje wyrok o przyznaniu odszkodowania. Warto zauważyć, że odszkodowania dochodzone przed Sądem cywilnym są zazwyczaj dużo wyższe niż te proponowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Dochodzenie odszkodowania jest w zasadzie mało skomplikowanym procesem. Jednak w praktyce często zdarza się, że sprawca szkody nie chce wypłacić poszkodowanemu odszkodowania, albo, że ubezpieczyciel nieuczciwie zaniża sumę odszkodowawczą, generując wyższy zysk dla siebie samego. Nasza Kancelaria chce Państwa uchronić przed takimi praktykami, korzystając z bezpiecznych, choć skutecznych narzędzi prawnych.  Polecamy się na przyszłość.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok