Usługi prawne w ramach pomocy z zakresu prawa cywilnego

Nasza kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego. Posiadamy cenne doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, w tym prowadzenie sprawy o odszkodowanie i spraw o zadośćuczynienie. Często reprezentujemy naszych Klientów w kwestiach spornych, jak na przykład roszczenia między kontrahentami, niewywiązania się z umowy, odszkodowania w ramach wypadków komunikacyjnych. Oferujemy także pomoc w sprawach związanych z nieruchomościami (m.in. zasiedzenie nieruchomości) czy prawem spadkowym (np. unieważnienie darowizny). Potrzebujesz sprawnej i konkretnej pomocy prawnej? Zatem zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kancelarią Prawną w Toruniu.

 

Pomoc prawna – prawo cywilne

Klienci naszej Kancelarii Prawnej bardzo często zadają pytania o to, w jaki sposób przebiega postępowanie przed sądem i jak należy je wszcząć. Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat pozwu cywilnego, jego prawidłowego sformułowania, a także konsekwencji wynikających z wniesienia pozwu do sądu.

 

Pozew cywilny jako fundament postępowania sądowego

Rozpoczęcie postępowania przed sądem cywilnym jest skutkiem złożenia pozwu. Jest to jeden z dokumentów procesowych, który wywołuje formalne i materialne skutki prawne. Naturalnie, nie interesując się zagadnieniami związanymi z prawem, termin pozwu nie wiele nam mówi. Jego przygotowanie i forma są ściśle określone przepisami prawa. Od nas zależy jedynie dobór odpowiedniej argumentacji i ustalenie materiału dowodowego, które często okazują się być kluczem do wygrania sprawy. Z pozoru niełatwy pozew w zderzeniu z rzeczywistości okazuje się dość prostym dokumentem, jednak niezbędne jest znać podstawy jego sporządzenia.

 

Pozew jako podstawowy dokument procesowy

Definicja legalna określa pozew jako pismo procesowe wszczynające proces cywilny, zawierające powództwo oraz uzasadnienie przytaczające okoliczności faktyczne na poparcie powództwa. Powództwem jest z kolei skonkretyzowane żądanie określonego zachowania wysunięte przez składającego – powoda przeciwko określonej osobie – pozwanemu. Jak widać w procesie cywilny występują najczęściej obok obrońców i sędziego, inne dwa podmioty – pozwany i powód. Są one przeciwnymi stronami procesu cywilnego. Pozew ma zazwyczaj formę pisemną. Wyjątki od tej reguły stanowią ustne zgłoszenie powództwa do protokołu w postępowaniu uproszczonym w zakresie prawa pracy, odwołanie od decyzji organu rentowego w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, oraz wniosek o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania w sprawach o ustalenie wysokości tej opłaty. Wszelkie wątpliwości związane z formą pozwu rozwiewają przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego. Możliwe jest dochodzenie w jednym pozwie kilku roszczeń, lub części roszczenia, a także występowanie kilku osób po stronie pozwanego i powoda.

 

Co każdy pozew musi zawierać?

W przepisach cywilnoprawnych są szczegółowo opisane wymaganie związane z treścią pozwu. Pozew, jako pismo procesowe, według artykułu 126. § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego powinien zawierać:

– oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

– oznaczenie rodzaju pisma;

– osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

– podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

– wymienienie załączników.

W momencie gdy pozew jest pierwszym pismem w danej sprawie, powinien dodatkowo określać miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu. Wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa, jeśli takowy istnieje.

Dodatkowo pozew powinien zawierać dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna. Ponadto przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

 

Skutki wniesienia pozwu

Pozew został prawidłowo sformułowany i doręczony do właściwego sądu. Taka sytuacja rodzi pewne skutki prawne, którymi są:

– ustalenie właściwości sądu,

– ustalenie jurysdykcji krajowej,

– wszczęcie wstępnej fazy procesu, która polega na rozpoznaniu sprawy przez sąd i wyznaczeniu daty pierwszej rozprawy, lub odrzuceniu pozwu, gdy wystąpi brak przesłanek procesowych,

– przerwa biegu przedawnienia, przerwa biegu zasiedzenia, przerwanie biegu terminów zawitych, wyznaczonych przez prawo materialne dla sądowego dochodzenia roszczeń,

– dopuszczalność naliczania odsetek od zaległych odsetek, oraz

– możliwość przejścia na następców prawnych powoda niektórych jego uprawnień o charakterze osobistym, które w innych okolicznościach wygasają wraz ze śmiercią uprawnionego.

Jak wynika z powyższego opisu, pozew jest fundamentalnym dokumentem procesowym. Otwiera on przewód sądowy i daje możliwość dochodzenia swoich praw. Sporządzenie takiego dokumentu nie wymaga wiedzy fachowej, aczkolwiek może być ona przydatna w skomplikowanych sprawach. W razie wątpliwości zawsze mogą Państwo zwrócić się do kancelarii prawnych, które świadczą usługi z zakresu prawa cywilnego i dla których formułowanie pozwu nie jest nowością. Zapewnią one Państwu szybkie i skuteczne sporządzenie różnych dokumentów procesowych, a w szczególności pozwu.

Strona używa plików cookies
Ok