Usługi prawne w ramach pomocy z zakresu prawa karnego

Prawnicy naszej kancelarii specjalizują się w udzielaniu pomocy prawnej i prowadzeniu spraw związanych z prawem karnym w charakterze obrońcy. Sprawy o kradzieże, dochodzenie roszczeń, składanie wniosku o odbywanie kary pod dozorem elektronicznym, odroczenie kary pozbawienia wolności, przestępstwa skarbowe, przestępstwa narkotykowe, jazda pod wpływem alkoholu – to tylko niektóre z obszarów naszych działań. Zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kancelarią prawną w celu uzyskania profesjonalnej i rzetelnej pomocy prawnej.

 

Pomoc prawna – prawo karne

Poniżej znajdą Państwo porady prawne dotyczące kodeksu prawa karnego, a dokładniej przebiegu procesu karnego.

 

Podstawy procesu karnego

Na świecie mnoży się ilość przestępstw związanych z prawem karnym. W wiadomościach jesteśmy wprost bombardowani informacjami o toczących się procesach karnych. Rozwój technologii jak i swobody gospodarcze przyczyniły się do masowości przestępstw związanych z cyberprzestrzenią, korupcją, dostępem do broni palnej czy nielegalnym przewozem towarów. W ostatnich latach obserwujemy, również powstawanie nowych przestępstw takich jak nękanie. Prawo powinno iść z duchem czasu, podobnie jak my. Proces karny nie jest łatwym przeżyciem ani dla poszkodowanego ani dla podejrzanego, dlatego postaramy się wyjaśnić Państwu podstawowe kwestie z nim związane.

 

Legalne definicje prawa karnego i procesu karnego

Postępowanie karne jest unormowane w przepisach prawa karnego procesowego, które z kolei stanowi zespół norm regulujących działalność organów państwowych, prowadzoną w celu ustalenia czy w konkretnym przypadku popełniono przestępstwo, przez kogo i jaką kare powinien ponieść, a także zespół norm regulujących uprawnienia osób uczestniczących w procesie. Postępowanie karne jest zatem przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa zachowaniem organów procesowych i pozostałych uczestników, zmierzającym do wykrycia i ustalenia czynu przestępczego i jego sprawcy oraz do wymierzenia mu kary lub zastosowania innych środków lub uniewinnienia oskarżonego. Głównie proces karny ma na celu doprowadzenie podejrzanego o przestępstwo przed wymiar sprawiedliwości i wymierzenie mu kary stosownie do stopnia winy i rodzaju przestępstwa. Mówiąc o przestępstwach, należy zauważyć, że dzielą się one na cięższą – zbrodnię i lżejszy – występek. Do najczęściej popełnianych przestępstw możemy zaliczyć – jazdę po spożyciu alkoholu, posiadanie narkotyków, piractwo związane z prawami autorskimi, kradzież, rozbój, łapownictwo, znęcanie się, czy najcięższe z nich morderstwo.

 

Fazy procesu karnego

Postępowanie karne zostaje wszczęte w dwóch trybach – publiczno skargowym i prywatnoskargowym na podstawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Pierwszym stadium jest zawsze postępowanie przygotowawcze, na które składa się dochodzenie i śledztwo. Jego celem jest ustalenie czy został popełniony czyn zabroniony, wykrycie sprawcy, wyjaśnienie okoliczności sprawy i zebranie materiału dowodowego. Następnie zostaje utworzony akt oskarżenia, który po wpłynięciu do odpowiedniego organu otwiera drogę sądową. Już na rozprawie dochodzi do obowiązkowych elementów, takich jak przedstawienie dowodów, przesłuchanie pokrzywdzonego, podejrzanego i świadków i prezentacja opinii biegłych. Wyrok w sprawie – orzekający winę lub uniewinniający, kończy postępowanie w I instancji. Dalej strony mają możliwość odwołania się od decyzji sądu w formie apelacji.

 

Zasady procesowe gwarancją sprawiedliwości

Ustanowione przez prawo ogólne zasady procesowe pełnią bardzo ważną rolę, kształtują bowiem podstawowe uprawnienia i obowiązki stron, zapewniając im uczciwy i sprawiedliwy proces. Do ogólnych zasad ogólno prawnych zaliczamy: zasadę państwa prawa i humanitaryzmu. Istnieją po za tym zasady ustrojowe- organizacyjne, takie jak: prawo do sądu, niezawisłość sędziowska, udział czynnika społecznego w orzekaniu, kolegialność sądu, prawdy obiektywnej, koncentracji materiału dowodowego, swobodnej oceny dowodów, jawności, ustności i rzetelnego procesu. Dla stron postępowania prawo przewiduje zasady: domniemania niewinności, prawa do obrony, oraz zasadę ciężaru dowodowego, który spoczywa na stronie skarżącej. Wszystkie powyższe zasady mają wartość wyższą niż złoto, gdyż zabezpieczają nasze prawa i obowiązki w jakże ciężkim procesie karnym.

Prawo karne należy do jednej z najbardziej rozwiniętych dziedzin prawa. Jego materia nie jest łatwa, a siedzenie na sali rozpraw jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu. Trudna rola sędziego w procesie karnym sprowadza się do decyzji o pozbawieniu wolności człowieka, któremu zostaje udowodniona wina za przestępstwo. Takie decyzje wymagają rozwagi, specjalistycznej wiedzy i poświęceniu uwagi najmniejszych szczegółom, które często okazują się być decydujące w czasie orzekania.

Strona używa plików cookies
Ok