Usługi prawne w ramach pomocy z zakresu prawa pracy

Prowadzimy doradztwo prawne i reprezentujemy naszych klientów w sporach z pracodawcami (kwestie zaległego wynagrodzenia, wypadki przy pracy, bezpodstawne wypowiedzenie umowę o pracę), zgłaszamy sprawy, gdzie wyraźnie zostaje naruszane prawo pracy.

 

Pomoc prawna – prawo pracy

Nasi klienci często zwracają się do Kancelarii Prawnej z prośbą o udzielenie pomocy prawnej na temat sytuacji związanych z prawem pracy. Poniżej znajdą Państwo porady i informacje przygotowane przez naszego radcę prawnego na temat tego, czym jest stosunek pracy, jak prawnie wygląda nawiązanie stosunku pracy oraz jakie są rodzaje umów.

 

Podstawowe formy nawiązania stosunku pracy

Mówi się kolokwialnie, ze bez pracy nie ma kołaczy. To popularne powiedzenie zawiera jednak uniwersalną prawdę – praca zapewnia nam stabilizacje finansową, dowartościowuje nas i sprawia, że jesteśmy aktywni w życiu zawodowym i poza nim. Praca ma również wpływ na kształtowanie charakteru. Musimy jeszcze pamiętać o kolejnej ważnej zasadzie – uczciwości, która jest podstawą stosunków społecznych, jak i tych które łączą pracownika z pracodawcą. Uczciwość pracodawcy objawia się nie tylko wypłatą wynagrodzenia, ale również w zabezpieczaniu podstawowych praw pracownika – podpisaniu umowy i opłacaniu odpowiednich składek. Po kilku kolejnych zdaniach, zrozumieją Państwo, jak ważne jest podpisanie umowy o pracę.

 

Stosunek pracy

Przykładowo, Pan X otrzymał ofertę pracy od Pana Y. Po wstępnej rozmowie, następnego dnia przychodzi na umówioną godzinę do miejsca pracy i rozpoczyna wykonywanie swoich obowiązków. Robi to samo przez kolejny miesiąc i dostaje odpowiednie wynagrodzenie. Czegoś tu jednak brakuje. Mimo, że Pan X świadczy pracę, a Pan Y wypłaca mu zapowiedziane wynagrodzenie, to nie łączy ich żaden stosunek pracy. Stosunkiem pracy w świetle obowiązujących przepisów prawa jest więź prawną, która łączy pracownika z pracodawcą. Na jej podstawie pracownik zobowiązuje się do świadczenia na rzecz pracodawcy pracy w miejscu i czasie przez niego określonym i pod jego kierownictwem, a pracodawca gwarantuje zapłatę stosownego wynagrodzenia. Jak zatem powstaje stosunek pracy? Powstaje on w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, oraz poprzez powołanie, mianowanie i wybór. Zachowanie odpowiedniej formy zatrudnienia gwarantuje nam wszystkie prawa i obowiązki pracownicze i jest dowodem na istnienie zobowiązania na linii pracownika – pracodawca.

 

Umowa o pracę, jako podstawowe źródło stosunku pracy

Umowa o pracę jest określona w przepisach Kodeksu Pracy i stanowi podstawowe źródło stosunku pracy. Poprzez jej zawarcie, pracownik i pracodawca stają się podmiotami wspólnego zobowiązania i są chronieni przez odpowiednie przepisy prawa pracy. W świetle Kodeksu Pracy umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej i dla ważności podpisana przez obie strony stosunku pracy. Dodatkowo powinna określać: datę jej zawarcia, rodzaj, określenie stron, a także rodzaj, czas i miejsce pracy i wysokość wynagrodzenia. Umowa pracę występuje w czterech postaciach: na czas określony, na czas nieokreślony, na okres próbny i na okres wykonania określonej pracy. Umowa na okres próbny jest jedynie umową wstępną i może być podpisana na okres nie przekraczający 3 miesięcy. Trzecia umowa na czas określony, zamienia się z mocy prawa na umowę na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy o pracę następuje poprzez porozumienie stron, wypowiedzenie, upływ terminu na który została podpisana, wykonanie określonego zadania, oraz bez wypowiedzenia jako zwolnienie dyscyplinarne, w przypadku dużego przewinienia pracowniczego.

 

Umowy cywilnoprawne

Do źródeł stosunku pracy prawodawca zalicza również umowy, które są regulowane przez normy Kodeksu Cywilnego. Są to umowa zlecenia i umowa o dzieło. Pierwszą z nich charakteryzuje staranne działanie. Zleceniobiorca otrzymuje zlecenie od Zleceniodawcy, które nie polega na osiągnięciu danego efektu, ale na świadczeniu danej pracy. Z kolei umowa o dzieło, jest właśnie umową rezultatu, kiedy ocenianie jest finalny efekt prac. Dziełem mogą być uszyte ubrania, skomponowany utwór muzyczny, a także namalowany obraz. Umowy te stanowią bardziej elastyczna formę zatrudnienia. Nie posiadają jednak tak szerokich uprawnień, jakie dałaby nam umowa o pracę.

 

Inne formy nawiązywania stosunku pracy

W prawie zostały dodatkowo określone, specjalne sposoby nawiązywania stosunku pracy. Jednym z nich jest powołanie pracownika. Powołany do pełnienia funkcji może być na przykład dyrektor firmy. Zatrudnienie może również nastąpić poprzez wybór, tak jak to się ma w przypadku burmistrza czy wójta. Stosunek pracy można jeszcze nawiązać mianowaniem pracownika do pełnienia pewnych obowiązków.

Wiedza o prawie pracy nie raz przydaje nam się w życiu codziennym. Wracając do naszego przykładu, gdyby w czasie pełnienia obowiązków pracowniczych Pan X miał wypadek, byłby on pozbawiony części praw jakie daje mu umowa o pracę. Nie miałby żadnego pisemnego dowodu na zatrudnienie w tej firmie, ani opłacanych składek na ubezpieczenie chorobowe. Pamiętajmy zatem o odpowiednim zabezpieczaniu naszych praw, aby nie mówić później „Polak mądry po szkodzie”.

Strona używa plików cookies
Ok